ปัญหาแมลงที่พบในน้ำสารละลาย

ปัญหาแมลงที่พบในน้ำสารละลาย  ในการปลูกผักไฮโดรโพนิกส์นั้นนอกจากจากพบเจอแมลง
บริเวณที่เพาะปลูกแล้ว เรายังอาจพบเจอแมลงในสารละลาย
ธาตุอาหารที่ใช้ในการปลูกผักด้วย ดังนี้
   1.หนอนแดงมักพบในระบบที่ไม่ได้กางมุ้งหรือปิดฝาถัง
สารละลายไม่ดี หนอนแดงตัวเต็มวัยมีลักษณะเหมือนยุง แต่ตัวที่มีสีขาว เรียกว่า "ริ้นน้ำจืด" ซึ่งจะไข่ลงไปในสารละ ลาย เมื่อฟักออกเป็นตัวจะมีลักษณะเหมือนไส้เดือนตัวเล็กๆ สีแดงแต่ยืดหดไม่ได้เหมือนไส้เดือนเมื่อตัวอ่อนโตเต็มที่ตัว
จะมีขนาดเท่าลูกน้ำยุงเกาะอยู่ที่รากผัก  โดยกินอินทรีย์วัตถุ และอินทรีย์สารที่พืชขับออกมาเป็นอาหาร จากนั้นจะลอก คราบเป็นตัวเต็มวัยแล้วก็จะไข่ใส่สารละลายอีก ถ้ามีตัวอ่อน มากๆ มันจะเกาะที่รากจำนวนมากเวลายกรากมาดูจะเห็นราก เป็นสีแดงเลยถ้าเป็นขนาดนี้ผักก็จะโตช้า วิธีแก้ควรปลูกใน โรงเรือนกางมุ้งปิดฝาถังสารระลายด้วยผ้ามุ้งถ้ามีหนอนแดง
ในระบบแล้วให้เก็บผักออก ล้างโต๊ะและใส่น้ำเปล่าให้พอที่ ปั๊มจะเดินน้ำในระบบได้จากนั้น "เติมกรดไนตริกในปริมาณ ที่เคยใส่เวลาที่ปรับ EC, pH ก่อนขึ้นผัก" แล้วเปิดปั๊มเดินน้ำ ที่ผสมกรดไนตริกแล้วประมาณ 2 ชั่วโมง ไข่และตัวอ่อนก็จะ ตายหมด จากนั้นจึงเติมน้ำเท่าระดับปรกติ เติมปุ๋ยและปรับ EC, pH แล้วขึ้นผักปลูกได้คามปรกติ
   2.ไส้เดือนตัวเหมือนหนอนแดงแต่ยืดได้หดได้ถ้ามีมากจะ
ก่อให้เกิดปัญหาเหมือนหนอนแดงเข้ามาในระบบโดยการปน
เปื้อน วิธีแก้ทำเหมือนกับหนอนแดงและป้องกันการปนเปื้อน

ที่มา : อาจารย์อรรถพร สุบุญสันต์
Visitors: 26,575