Tip burn

Tip  burn

อาการ Tip burn ในทางทฤษฎีกล่าวไว้ว่า เป็นอาการขาด แคลเซียมแต่ในการปลูกทั่วๆ ไปมักพบว่าเกิดจากสาเหตุดังนี้
  1.พันธุ์ผักบางชนิดปลูกได้แต่ที่อากาศเย็นเท่านั้นถ้าอา
กาศร้อนนิดหน่อยก็ tip burn และวิธีแก้ก็คือเปลี่ยนพันธุ์ผัก
ที่เกิดปัญหา
  2.เกิดจากอากาศร้อนแห้ง เช่น ในช่วงเดือนเดือนเมษา -พฤษภาคม อากาศจะร้อนและแห้งทำให้ใบผักเกิดอาการ tip burn ตรงส่วนยอดโดยเฉพาะ cos แต่ตรงที่เกิด tip burn จะดำเเละแห้งไม่ค่อยเป็นรา วิธีแก้คือพยามลดความร้อนใน
ระบบ เช่น ปิดสแลนสเปรย์น้ำ หรือทำควบคู่ไปกับการใช้แอร์ คูลเลอร์ช่วย
  3.เกิดจากอากาศร้อนชื้น เช่น ในช่วงนี้ (มิถุนายน, กรกฎาคม 2557) จะเกิดอาการ tip ค ชึ่งที่ฟาร์มได้ ทำการทดลองผ่านไปแล้วกับ baby cos ซึ่งเกิด tip burn มากแทบทุกใบ วิธีแก้โดยการสเปรย์น้ำมากๆ ใบก็ไม่เป็น tip burn แต่ต้นจะเล็กกว่าต้นที่ tip burn เนื่องจากผักกินน้ำ ทางใบเลยไม่ค่อยได้ปุ๋ยทางราก (หากสังเกตุ จะพบว่าบริ เวณผักที่ได้รับลมพัดผ่านเยอะๆ ผักจะโตได้ดีกว่าบริเวณอื่น ในโต๊ะปลูกเดียวกัน เนื่องจากเมื่อลมพัดผ่าน ผักจะเกิดการ คายน้ำออกทางปากใบ และมีการดูดน้ำเข้ามาทดแทนทาง รากซึ่งจะส่งผลให้ผักได้รับปุ๋ยเยอะผักจึงโตเร็วกว่าบริเวณอื่น )
  4.เกิดจากไม่ค่อยได้ถ่ายสารละลายโดยเฉพาะหน้าร้อน
จะต้องถ่ายสารละลายให้ไวกว่าปรกติ เพื่อลดของเสียของ ผักและป้องกันการขาดแคลเซียม
  5.เกิดจากการใช้แอมโมเนี่ยมในสูตรปุ๋ยเพราะแอมโม
เนี่ยมจะไปรบกวนการดูดแคลเซี่ยมของผักอาการจะรุนแรงถ้าอากาศยิ่งร้อน

ที่มา : อาจารย์อรรถพร สุบุญสันต์


Visitors: 24,875