วิธีลดการยืดของกรีนโอ๊ค

วิธีลดการยืดของกรีนโอ๊ค1.อย่าให้เหล็กในสารละลายธาตุอาหารมีน้อย โดยสาเหตุที่ เหล็กมีน้อย มักเกิดจากสิ่งเหล่า คือ
  1.1 ใส่เหล็กในสารละลายน้อย
  1.2 ปรับ pH ไม่ดี เหล็กจึงตกตะกอนทำให้พืชไม่สามารถ
   นำไปใช้ได้
  1.3 เหล็กที่ใช้คุณภาพไม่ดี
  1.4 สารละลายธาตุอาหารโดนแสงแดดทำให้เหล็กเสีย
  1.5 ใส่กรดเข้มข้นมากไป ทำให้เหล็กเสีย ถ้าใช้เหล็กแดง
  ให้ลองใส่กรดเข้มข้นดู จะเห็นเมื่อกรดลงไปในสารละลาย  
  ธาตุอาหาร สีแดงมันจะจางลงทันทีตรงบริเวณที่เติมกรด
  ลงไป
2. อย่าให้แสงน้อยเกินไป
3. ใช้ค่า EC ค่อนข้างสูงในการปลูกผัก
4. เลือกพันธุ์ผักที่ไม่ค่อยยืด
5. เปลี่ยนถ่ายน้ำบ่อยๆ

ที่มา : อาจารย์อรรถพร สุบุญสันต์

Visitors: 26,575