ทำไมต้องให้ออกซิเจนไตรโคเดอร์มา 24 ชั่วโมงก่อน นำไปฉีดพ่น

ทำไมต้องให้ออกซิเจนไตรโคเดอร์มา 24 ชั่วโมงก่อน นำไปฉีดพ่น  ข้อเขียนต่อไปนี้เป็นข้อเขียนที่ผมเขียนลงในวารสารเคห
การเกษตรเมื่อปี 2551
  เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าเชื้อราไตรโคเดอร์มา (สายพันธุ์  CB-Pin-01) ที่ศึกษาวิจัยโดย รศ.ดร.จิระเดช แจ่มสว่าง  แห่งภาควิชาโรคพืช คณะเกษตรกำแพงแสน มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน  สามารถใช้ป้องกันโรค รากเน่าโคนเน่าของผักที่ปลูกในระบบไฮโดรโพนิกส์ซึ่งเป็น
ปัญหาใหญ่  รวมถึงเร่งการเจริญเติบโตและทำให้ผักแข็งแรง ต้านทานโรคได้ดีนอกจากนี้ในปัจจุบันเรายังใช้ไตรโคเดอร์มาป้องกันและรักษาโรคทางใบโดยการใช้สปอร์ของเชื้อราไตร
โคเดอร์มาผสมน้ำพ่นไปที่ใบหรือส่วนที่เป็นโรคในช่วงตอน
เย็นๆ หลักการก็คือเมื่อสปอร์ของเชื้อราไตรโคเดอร์มาถูกพ่น ไปที่ใบพืชในตอนเย็น เมื่อเวลาผ่านไปสปอร์ของเชื้อราไตร โคเดอร์มาก็จะเริ่มงอกเป็นเส้นใยประมาณตอนเช้าและเชื้อราไตรโคเดอร์มาจะเริ่มทำหน้าที่ทำลายเชื้อสาเหตุโรคพืช แต่ ในความเป็นจริงสภาพตอนเช้าเริ่มมีแดดออกสภาวะอาจไม่
เหมาะแก่การงอกของเส้นใยเพราะอากาศร้อนและเส้นใยไตรโคเดอร์มาก็เริ่มงอกจึงเป็นสาเหตุให้มีเส้นใยงอกได้ไม่มาก
และผลที่ตามมาก็คือการรักษาและป้องกันโรคจะได้ประสิทธิภาพไม่ดีเท่าที่ควร ต่อไปนี้สิ่งที่ผมจะนำมาถ่ายทอดให้ท่าน ได้ทราบจากภาคปฏิบัติโดยผมใช้แปลงผักไฮโดรโพนิกส์ที่
บ้านทำการทดลองด้วยตนเองซึ่งทั้งหมดนี้ได้รับคำแนะนำมาจาก ผศ.ดร.ยงยุทธ เจียมไชยศรี นวัตกรรมที่จะกล่าวถึงมีที่ มาจากการเกิดโรคใบจุดพบเชื้อ 3 ชนิด คือ เชื้อราเซอร์โค สปอร์รา โครีนีสปอรา และอัลเทอร์นาเรียเป็นสาเหตุที่ทำให้ เกิดโรคในผักสลัดที่ปลูกด้วยระบบไฮโดรโพนิกส์   ได้มีการ นำสปอร์ของเชื้อราไตรโคเดอร์มามาพ่นเพื่อป้องกันโรคใบจุดปรากฏว่าผลที่ออกมายังไม่เป็นที่หน้าพอใจ  ซึ่งตามทฤษฎี เเล้วน่าจะได้ผลดีกว่านี้ จึงทำให้ ผศ.ดร.ยงยุทธ เจียมไชยศรี ซึ่งเป็นผู้มีความสามารถและเชี่ยวชาญในการปลูกผักไฮโดร
โพนิกส์ และท่านยังเป็นบุคคลเเรกที่ได้ทดลองนำเชื้อราไตร โคเดอร์มาใส่ลงไปในสารละลายธาตุอาหารเพื่อป้องกันและ
รักษาโรครากเน่า โคนเน่า ในผักที่ปลูกด้วยระบบไฮโดรโพ นิกส์   ล่าสุดทานยังคิดวิธีใหม่ในการใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา โดยทำให้สปอร์ของเชื้อราไตรโคเดอร์มางอกเป็นเส้นใยก่อนแล้วจึงนำไปพ่นโดยตรง  ซึ่งท่านได้รับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยว ชาญด้านเชื้อราไตรโคเดอร์มาคือ รศ.ดร.จิระเดช แจ่มสว่าง   ถึงวิธีการที่ทำให้เชื้อราไตรโคเดอร์มางอกเป็นเส้นใยก่อน  ซึ่งมีวิธีการดังต่อไปนี้
 1.นำเชื้อราไตรโคเดอร์มาที่เพาะในข้าวสุกมาละลายน้ำเอา
แต่น้ำสปอร์ของเชื้อราไตรโคเดอร์มา โดยใช้เชื้อราไตรโค เดอร์มาที่เพาะบนเมล็ดข้าวสุก 200 กรัม/น้ำ 10 ลิตร
 2.นำน้ำสปอร์ของเชื้อราไตรโคเดอร์มาใส่ในถัง 20 ลิตร จากนั้นเติมธาตุอาหารรองลงไป 5 กรัม เพื่อเป็นอาหารเสริม ให้เชื้อ
 3.ให้ออกซิเจนโดยใช้หัวทรายเป่าอากาศเป็นเวลา 24 ชั่วโมง (เป่าตอนเช้าฉีดพ่นตอนเย็น)

   จากวิธีข้างต้นจะได้เชื้อราไตรโคเดอร์มาที่งอกเป็นเส้นใย โดยก่อนนำไปพ่นให้เติมนำอีก 10-30 ลิตร การพ่นจะพ่นใน ช่วงเย็นถ้าต้องการรักษาโรคให้พ่นติดต่อกัน 3 วัน จากนั้น พ่นวันเว้นวันถ้าต้องการป้องกันโรคหรือเร่งการเจริญเติบโต
ให้พ่น 3-7 วัน/ครั้ง

   จะได้อะไรจากการพ่นไตรโคเดอร์มาที่งอกเป็นเส้นใย
  1.ขณะที่เชื้อราไตรโคเดอร์มางอกเป็นเส้นใยมีความเป็นไป
ได้สูงว่าจะเกิดการสร้างสาร ทุติยภูมิ คือ  เพนทิลไพโรน (pentyl  pyrone) ที่มีคุณสมบัติยับยั้งการเจริญของเชื้อ สาเหตุโรคพืชและยังเป็นสารส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืชด้วยเป็นสารที่ให้ประโยชน์ 2 อย่างในต้วเดียว (เวลาเชื้อโรค โตเราจะเรียกการเจริญ  ไม่ใช่การเจริญเติบโต)
   2.ธาตุอาหารรองที่เราใส่ไปจะเป็นอาหารเสริมที่ดีของเชื้อ
ราไตรโคเดอร์มาและยังให้ประโยชน์แก่พืชอีกด้วย
   3.เมื่อพ่นเชื้อราไตรโคเดอร์มาที่เป็นเส้นใยไปที่ใบพืชโดย
ตรงเส้นใยของเชื้อราไตรโคเดอร์มาจะทำงานได้ทันทีโดยไม่ต้องรอเวลาเหมือนการพ่นด้วยสปอร์ (เส้นใยของเชื้อราไตร โคเดอร์มาสามารถทนแรงดันจากการพ่นโดยเครื่องพ่นได้)
ผลที่ได้รับจากการพ่นเชื้อราไตรโคเดอร์มาในรูปของเส้นใย จะทำให้ผักเจริญเติบโตได้ดีขึ้นมีความสมบูรณ์แข็งเเรงปลอดจากโรคและมีความเขียวสดใสมากขึ้นซึ่งเราจะใช้วิธีนี้กับพืชผักหรือต้นไม้อื่นๆ ที่ไม่ได้ปลูกด้วยระบบไฮโดรโพนิกส์ได้อีก ด้วยนอกจากนี้เรายังจะใช้เส้นใยของเชื้อราไตรโคเดอร์มาใส่ลงไปในถังสารละลายธาตุอาหารของผักที่ปลูกด้วยระบบไฮ
โดรโพนิกส์แทนการใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาในรูปของสปอร์
แบบที่เคยทำกันมาซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของเชื้อราไตรโคเดอร์มาในการควบคุมและรักษาโรคพืชให้มีประสิทธิภาพ
มากกว่าเดิม  ซึ่งต้องขอขอบคุณความคิดริเริ่มของท่าน อาจารย์ ผศ.ดร.ยงยุทธ เจียมไชยศรี ที่ทำให้เราได้ใช้วิธีการ รักษาและป้องกันโรคพืชแบบปลอดภัยอันจะนำมาซึ่งสุขภาพที่ดีของผู้ปลูกผักและผู้บริโภคผักที่ปลูกด้วยระบบไฮโดรโพ
นิกส์ต่อไป
(หลังจากเขียนเรื่องนี้ลงหนังสือแล้วมีคนโทรมาว่า(ด่า) เขา
บอกว่าผักที่ปลูกด้วยระบบไฮโดรโพนิกส์ไม่มีโรคผมเขียน
แบบนี้มาได้ยังไงสืบไปสืบมาพบว่าเขาเป็นคนขายระบบแล้ว
ไปหลอกขายคนอื่นบอกว่าปลูกง่ายไม่มีโรครบกวนข้อเขียนนี้จึงไปขัดผลประโยชน์ของเขาหวังว่าเที่ยวนี้คงไม่มีใครโทรมาว่าอีก)

  ไตรโคเดอร์มาที่ให้ออกซิเจนแล้ว 12 ชั่วโมง จะเป็นฟอง อย่างที่ในภาพด้านล่างในฟองจะเป็นเส้นใยที่งอกจากสปอร์ อย่าทิ้งฟองให้ใช้มือตีให้ฟองยุบลงและล้างฟองข้างๆ ถังลง ไปด้วยตอนตีฟองจะได้กลิ่นหอมเหมือนน้ำหอมแสดงว่าใช้ได้ ถ้าเป็นกลิ่นเหม็นเปรี้ยวหรือเหม็นบูดใช้ไม่ได้ หลังจากนั้น ให้ออกซิเจนต่อจนครบ 24 ชั่วโมง และตีฟองต่ออีกแล้วค่อย นำไปพ่นที่ผักอาจจะผสมน้ำเพิ่มหรือไม่ผสมก็ได้ช่วงนี้ (2 กันยายน 2557) ต้องพ่นบ่อยหน่อยเพื่อป้องกันและรักษา โรคใบจุด

ที่มา : อาจารย์อรรถพร สุบุญสันต์Visitors: 26,382