โคนเน่าจากเชื้อราพริเที่ยม

โคนเน่าจากเชื้อราพริเที่ยม
   อาการของผักที่เห็นเป็นอาการโคนเน่าจากเชื้อราพริ เที่ยมเรามักพบมากในหน้าร้อนและผักที่เพาะในฟองนำ แล้วนำมาปลูกในระบบ NFT และ DFT จะพบได้มากส่วน DRFT พบน้อยกว่า

โรคจะเข้าทำลายผักได้ก็ต่อเมื่อ
1.ผักอ่อนแอ
2.ผักเกิดแผลแล้วแผลติดเชื้อ
3.ปริมาณเชื้อโรคที่มากและมีความรุนแรง

จากการวิเคราะห์สาเหตุ(ของสมาชิกท่านหนึ่ง)คาดว่ามีสาเหตุดังนี้

1.เมื่อผักงอกเป็นต้นกล้าแล้วได้แสงแดดน้อยทำให้ต้นกล้ายืดและเมื่อมีลมพัดหรือการย้ายกล้าก็ทำให้ต้นกล้าหักเกิดแผลแล้วติดเชื้อทำให้การส่งอาหารไม่สมบูรณ์ ผักพวกนี้จะโตช้ากว่าต้นอื่นๆ พอนานเข้าต้นก็จะขาด
2.การที่นำผักที่เพาะด้วยฟองน้ำมาใส่ในระบบ NFT ถ้าสังเกตุให้ดีจะพบว่าตรงโคนต้นผักจะแฉะอยู่ตลอดเวลาผิดกับระบบ  DRFT เมื่อลดระดับน้ำแล้วโคนผักจะไม่ แฉะหรือแม้แต่เพอร์ไรก็แฉะน้อยกว่า
3.เมื่อระบบเริ่มเก่าจะมีการสะสมของเชื้อโรคมากขึ้นทำให้เกิดโรคได้ง่าย

วิธีแก้
1.ควรใช้ไตรโคเดอร์มาในการเพาะเมล็ด เช่น นำไปนวด ฟองน้ำหรือใส่เวลารดน้ำและใส่ไปในสารละลายเพื่อช่วยลดปริมาณเชื้อโรค
2.เวลาเพาะกล้าอย่าให้ต้นกล้ายืดมาก
3.ระมัดระวังต้นกล้าหักเวลาย้ายกล้า

  ถ้าเป็นไปได้ควรเพาะต้นกล้าด้วยเพอร์ไรเวลาหน้าร้อน เพื่อลดการเกิดโรค

ที่มา : อาจารย์อรรถพร สุบุญสันต์

Visitors: 27,147