แอมโมเนี่ยม

แอมโมเนียม
ถ้าผมจะบอกว่าปุ๋ยที่ใช้ในไฮโดรโพนิกส์มีอยู่ 2 แบบคือ

 

1.แบบที่มีแอมโมเนียม

 

2.แบบที่ไม่มีแอมโมเนียม

 

ถ้าคุณใช้ปุ๋ยแบบที่มีแอมโมเนียมในการปลูกผักก็จะมีข้อดีและข้อเสียแตกต่าง กันข้อดีก็คือถ้าคุณปลูกผักในระบบ NFT (ระบบ NFT ที่ถูกต้องควรมีน้ำไม่ต่ำกว่า 0.5 ลิตรต่อ 1 ต้น แต่ที่ทำ กันส่วนมากจะมีน้ำน้อยกว่า 0.5 ลิตรต่อ 1 ต้น ทำให้เมื่อระบบเริ่มเก่าจะมีปัญหามากขึ้น) ในช่วงที่อากาศเย็นผักจะโตดีกว่าการปลูกด้วยปุ๋ยที่ไม่มีแอมโมเนียมแต่ถ้าอากาศร้อนผักจะเกิดอาการรากเน่าได้ง่าย ถ้าใช้ ปุ๋ยที่มีแอมโมเนียมในระบบ DRFT ที่เป็นระบบมาตรฐาน (ระบบที่มาตรฐานจะปลูกผักสลัดได้โต๊ะละประมาณ 400 ต้นแล้วมีน้ำอยู่ในระบบประมาณ 800 ลิตร เท่ากับมีน้ำ 2 ลิตรต่อ 1 ต้น) ถ้าอากาศเย็นก็จะปลูกผักได้ดีถ้าอากาศร้อนก็จะปลูกได้ค่อนข้างดี(ถ้าไม่เกิดโรคทางใบเสียก่อน)บางท่านอาจจะสงสัยว่าหน้าร้อนทำไม่จึงปลูกได้ค่อนข้างดีเพราะเมื่อผักดูดแอมโมเนียมเขาไปแล้วผักจะปล่อยกรดออกมา ผักที่ปลูกในระบบ DRFT จะมีน้ำอยู่จำนวนมาก ในการปลูกจึงไม่มีการถ่ายนำสารละลายธาตุอาหาร เราจะนำผักมาใส่ระบบตั้งแต่ต้นเล็ก เมื่อผักปล่อยกรดออกมาตอนผักเล็กๆผักจะปล่อยกรดน้อยกรดก็จะเจือจางผักจึงไม่สามารถปล่อยกรดออกมามากจนทำให้ pHของน้ำลดลงได้เร็วหรือ ได้มาก เพราะในระบบจะมีน้ำจำนวนมากทำให้รากไม่ถูก กรดลวก และเมื่อผักต้นใหญ่ขึ้นแอมโมเนียมจะมีน้อยลงทำให้ผักไม่สามารถดูดแอมโมเนียมได้มากทำให้ผักปล่อยกรดได้น้อยลง ประกอบกับในระบบ DRFT น้ำสารละลายจะเย็นกว่า NFT รากก็เลยไม่ค่อยเสียแต่ถ้าเป็นระบบ NFT ซึ่งมีน้ำน้อย ก็จะมีการถ่ายน้ำสารละลายเมื่อได้สารละลายใหม่ในสารละลายก็จะมีแอมโมเนียมมากเมื่อผักดูดปุ๋ยผักก็จะปล่อยกรดออกมามันจะทำให้ pH ลดลงได้เร็ว และมากรากก็จะถูกกรดลวก วิธีแก้ของ NFT ก็คือเพิ่มปริมาณน้ำให้มากแต่ไม่ค่อยมีใครทำระบบ NFT ถ้าเราเพิ่มน้ำให้เท่าระบบ DRFTจะทำให้ปลูกผักได้ง่าย มาก ขึ้น และใช้ปุ๋ยได้ทั้งสองอย่างแต่ระบบ DRFT ก็มีข้อเสียที่การถ่ายเทอากาศไม่ดีเวลาเกิดโรคและแมลงรบกวนจะจัดการได้ยากกว่า เพราะฉะนั้นท่านที่ปลูกผักด้วยระบบ DRFT มีข้อได้เปรียบคือใช้ปุ๋ยอะไรก็ได้ แต่ท่านต้องระวังเรื่องโรคและแมลงให้ดีโรคที่เกิดส่วนมากจะเกิดจากเชื้อรา เพราะในระบบจะร้อนชื้นการใช้ไตรโคเดอร์มาใส่ลงไปในระบบและฉีดพ้นบ่อยๆจะเป็นผลดี ทำให้เชื้อราที่ก่อโรคลดจำนวนลงและควรหมั่นล้างทำความสะอาดเครื่องมือเครื่องใช้และโต๊ะปลูกให้สะอาด ส่วนในระบบ NFT จะถ่ายเทอากาศได้ดีกว่าเวลาโรคและแมลงระบาดก็จัดการได้ง่ายกว่า

 

ที่มา : อาจารย์อรรถพร สุบุญสันต์

 

Visitors: 26,575