การเก็บรักษาปุ๋ยเคมีที่ใช้ในระบบไฮโดรโพนิกส์ควรปฏิบัติ

1. ปุ๋ยเคมีเป็นสารเคมีชนิดหนึ่ง

บางชนิดมีคุณสมบัติในการดูดความชื้นมากบ้าง น้อยบ้าง หากเก็บไว้ในที่ๆ มีความชื้นหรือภาชนะบรรจุฉีกขาดความชื้นเข้าได้ ปุ๋ยเหล่านั้นอาจเปลี่ยนสภาพเช่นเป็นก้อนแข็งและประสิทธิภาพในการละลายลดลง แต่หากเก็บไว้ดีไม่สัมผัสกับความชื้นและความร้อนจะสามารถเก็บไว้ได้หลายปี

2. หากเปิดกระสอบใช้แล้วมีคำแนะนำ 2 วิธีคือ

2.1 มัดปากถุงเพื่อป้องกันความชื้นและเก็บไว้ในที่เหมาะสม

2.2 แบ่งชั่งตามน้ำหนักที่ต้องการใช้ให้หมดทั้งกระสอบในถุงพลาสติกที่กันความชื้นและนำมาใช้ทีละถุง หากเก็บไว้นานๆ อาจมีแข็งและเป็นก้อนก็สามารถนำมาใช้ได้โดยไม่มีผลเสียหาย

3. จากประสบการณ์ พบว่าปุ๋ย Stock A และ Stock B ที่ผสมแล้วใสในภาชนะทึบแสงเก็บไว้ในร่มและไม่ร้อน เก็บมากว่า 6 ปีแล้วยังอยู่ในสภาพสมบูรณ์ไม่มีการตกตะกอนหรือเปลี่ยนสภาพแต่อย่างใด

4. ข้อควรระวัง คือ คุณภาพของปุ๋ยที่นำมาใช้หรือผสมจะต้องเป็นวัตถุดิบที่มีคุณภาพดีและเหมาะสมกับการใช้ปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน

5. ภาชนะที่ใช้ผสม Stock A และ Stock B ควรเป็นภาชนะทึบแสงและมีฝาปิดได้มิดชิดจะสามารถยืดอายุการเก็บได้

6. จะต้องกวนหรือคนก่อนทุกครั้งที่จะนำมาใช้

ที่มา : อาจารย์วีระพล นิยมไทย

Visitors: 27,147